Zdalna Szkoła

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Radziłów. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy oraz tablety, które zostały przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów. Następnie sprzęt trafi do uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Skip to content