Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Radziłów

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: luty-kwiecień

Forma działania:  Samorządowy Panel SMS

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): Nie dotyczy tej metody konsultacji.

Temat: Konsultacje dokumentów planistycznych:

  • Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.
  • Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.
  • Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze- Dębówka

Cel konsultacji:

Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu oraz poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego poprzez usprawnienie i przyspieszenie procesów konsultacji dokumentów planistycznych zmierzających do zmiany przeznaczeni terenu, a co za tym idzie wypracowania pożądanej struktury terenu za pomocą wdrożenie nowych metod debaty publicznej.

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):

  • Stworzenie bazy teleadresowej.
  • Opracowanie krótkich widomości tekstowych zawierających pytania.
  • Rozesłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS za pomocą gminnego systemu powiadomień z wykorzystaniem bazy teleadresowej.
  • Zebranie zwrotnych odpowiedzi za pomocą gminnego systemu.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji Wypracowane propozycje, opinie
mieszkańcy województwa – respondenci ankiety SMS – (35 osób) Wszystkie osoby, które wzięły udział  w ankiecie chciały, by na terenie Gminy powstały nowe obszary inwestycyjne. Ponad połowa respondentów chce by powstała przestrzeń przeznaczona na odnawialne źródła energii.  20% nie chce by powstały takie tereny, tyle samo procent nie ma zdania.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Metoda Samorządowy Panel SMS pozwoliła w pewien sposób zweryfikować potrzeby i oczekiwania respondentów. Potwierdziła, iż mieszkańcy chcą, by Gmina Radziłów powiększała tereny inwestycyjne. Dyskusyjna pozostaje kwestia powiększania terenów pod odnawialne źródła energii. Wprawdzie, ponad połowa osób, które wzięły udział w ankiecie chce, by powstawała taka przestrzeń to  jednak pozostała część nie chce bądź nie wie.

Realizacja powyższej metody jak również pozostałych metod przewidzianych w IPK umożliwił szersze zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny

data: 22 kwietnia 2020 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Emilia Karolina Rogowska

Skip to content