Informacja w sprawie obowiązku segregacji odpadów i konieczności złożenia nowej deklaracji

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)   zostaje wprowadzony

obowiązek segregacji odpadów komunalnych        

Wypełniając zapisy w/w ustawy   Rada Gminy Radziłów na Sesji w dniu  20 lutego 2020 r. podjęła uchwałę zmieniającą metodę ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi . Zmieniono również stawkę za wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Radziłów. Ustalono ją  na poziomie 19 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli gospodarstwo zdecyduje się kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach opłata powyższa będzie pomniejszona o 2 zł od jednego mieszkańca. Stwierdzenie nieprawidłowości w sposobie prowadzenia segregacji skutkować będzie odebraniem odpadów jako zmieszane i podwyższeniem opłaty do kwoty 38 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki powyższe obowiązywać będą od 01 kwietnia 2020 r.

Na wysokość ustalonej opłaty  wpływa zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów oraz ustalona cena za ich wywóz i zagospodarowanie przez podmioty wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Na 2020 rok kwota za powyższe usługi kształtuje się  na poziomie  622 411  zł.

Cena za tonę odpadów wygląda  następująco:

wywózzagospodarowanie
odpady zmieszane i
wielkogabarytowe
320,76 zł/t 426,60 zł/t
popiół187,27 zł/t291,60 zł/t
szkło, plastik, papier, tektura187,27 zł/t 21,60 zł/t
metal187,27 zł/t2,16 zł/t

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych  kwota wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami musi być zbilansowana z wpływów od mieszkańców. Gmina nie ma możliwości prawnych stosowania w tym zakresie  dopłat z budżetu.

Wydatki na gospodarkę odpadami zwiększają się również w związku z koniecznością uprzątnięcia tzw. „dzikich wysypisk” . Śmieci tam zalegające są  w miarę możliwości zbierane  i wywożone na składowisko odpadów w Czartorii w celu ich zagospodarowania i utylizacji. To również generuje koszty, dlatego też gmina Radziłów zapobiegając takim negatywnym zjawiskom zakupiła fotopułapki i montuje je w miejscach nielegalnie gromadzonych śmieci.

W związku z wyżej opisanymi zmianami , które wejdą w życie od kwietnia br.  wprowadza się nowy wzór deklaracji, którą należy wypełnić i złożyć niezwłocznie w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, Plac 500-lecia 14 , pokój nr 1  ( parter).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 273 71 18.

Pragniemy również poinformować Państwa , iż od stycznia 2020 roku obowiązują nowe poziomy recyklingu, które gminy są obowiązane osiągnąć pod groźbą nałożenia na nie kary pieniężnej. Poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych ma dotyczyć wszystkich odpadów komunalnych ( z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych), a nie tylko  jak dotychczas 4 frakcji (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne).

Nowe poziomy wynoszą:

  • 50%  wagowo –  za każdy rok w latach 2020-2024,
  • 55%  wagowo –  za każdy rok w latach 2025-2029,
  • 60%  wagowo –  za każdy rok w latach 2030-2034
  • 65%  wagowo  – za 2035 i każdy kolejny rok.

Przypominamy  o obowiązku  dokonywania terminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15-go dnia  następnego miesiąca za miesiąc ubiegły w kasie UG lub na rachunek bankowy :

Urzędu Gminy Radziłów , Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Oddział Radziłów

 nr  46 8752 1016 0260 0114 2000 0530

Skip to content