Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów

28 lutego 2020 r. Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi V: Gospodarka niskoemisyjna, działania
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, zadania pn.:

,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów.”

W ramach projektu zostanie zakupionych i zamontowanych 5 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby:

–  oczyszczalni ścieków w Klimaszewnicy,

–  oczyszczalni ścieków w Łojach Awissa,

–  stacji uzdatniania wody w Radziłowie,

–  hydroforni w Łojach Awissa,

–  Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 945 689,38 zł z czego dofinansowanie  w ramach RPO to 608 194,02 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Skip to content