Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej

24 lutego 2020 r. Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, zadania pn.:

,,Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej’’.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.  roboty budowlane takie jak:roboty elektryczne, roboty wykończeniowe.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 2 227 252,68 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 525 349,90 zł z czego dofinansowanie  w ramach RPO to 338 325,33 zł

Wsparcie finansowe z RPOWP to kolejne dofinansowanie, które Gmina Radziłów otrzymała na w/w zadanie. W 2018 r. otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 600 000,00 zł, natomiast w 2019 r. otrzymano dotację ze środków PFRON
w kwocie 205 333,00 zł.

Planowany termin  przyjęcia pierwszych pensjonariuszy, w Domu Pomocy Społecznej
w Mścichach, maj 2020 r.

Skip to content