Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r., o godz. 12 30 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 11 30 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2037;
  3. ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną;
  4. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2020 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   4. dyskusja nad projektem budżetu;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2020 – 2037:
   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   4. dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content