Zmiana rachunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 4 listopada  2019 roku opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530 .

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Skip to content