Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Radziłów

POSTANOWIENIE NR 411/2019
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Radziłów

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Radziłów, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

  1. Emilia Karolina Cendrowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mścichy

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski

Skip to content