Odbiór drogi Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy

 dniu 9 sierpnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy dł. 537,4 mb w związku z realizacją przez powiat zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy”

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul.  Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Jan Julian Połonowicz, Pan Jarosław Olszewski, Pan Bogdan Kuczyński w obecności Pana Tomasza Cebelińskiego  – Wicestarosty Powiatu Grajewskiego, Pana Krzysztofa Milewskiego – Wójta Radziłowa, Pani Ewy Cybuli – Inspektora Nadzoru oraz Pana Tomasza Kulikowskiego – Kierownika Budowy.

Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 1 393 878,08 zł, z czego w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w wysokości 1 074 309,00 zł oraz dofinansowanie 
z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 159 785,00 zł.

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia na przedmiotowym odcinku drogi, chodnik z kostki brukowej oraz oznakowanie dróg.

Skip to content