Nowy okres świadczeniowy

Świadczenia wychowawcze (500+) kolejny okres zasiłkowy

od 1 sierpnia 2019 r.

Świadczenia rodzinne kolejny okres zasiłkowy

od 1 sierpnia 2019 r.

Fundusz Alimentacyjny kolejny okres zasiłkowy

od 1 sierpnia 2019 r.

     

GOPS w Radziłowie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać

od 1 sierpnia 2019 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

– do dnia 31 sierpnia: ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 pażdziemika 2019 r.

– od dnia 1 września do dnia 30 września: ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

– od dnia 1 października do dnia 31 października: ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31

grudnia 2019 r.

– od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada: ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.

Powyższe informacje zgodne są z art. 21, ust. 3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

GOPS w Radziłowie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać

od 1 sierpnia 2019 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

– do dnia 31 sierpnia: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

– od dnia 1 września do dnia 31 października: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

– od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.

Powyższe informacje zgodne są z art. 26, ust. 2a-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

 

 

GOPS w Radziłowie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do Funduszu Alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać

od 1 sierpnia 2019 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o Fundusz Alimentacyjny na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

– do dnia 31 sierpnia: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 pażdziernika 2019r.

– od dnia 1 września do dnia 30 września: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

– od dnia 1 października do dnia 31 października: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

– od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada: wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.

Powyższe informacje zgodne są z art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670).

 

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł) można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on- line , PUE ZUS on-line.

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dobry start (300zł) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Wnioski naświadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dobry start (300zł) można składać od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można pobrać pod koniec miesiąca lipca 2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie ul. Plac 500 – lecia 15.

Społecznej: www.mgops.pl.

Na Świadczenie Wychowawcze (500+) i Fundusz Alimentacyjny od 01 sierpnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o Świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;

od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku;

od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

od 01.11 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

Na zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01 sierpnia 2019 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku;

od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Społecznych GOPS w Radziłowie ul. Plac 500 – lecia 15, pod numerem telefonu 86 2736 872 lub 506 641 042 w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek rodzinny

Od 1 listopada 2016 r. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Od 1 listopada 2016 r. kryterium ogólne wynosi 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to kwota 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie wynosiła 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Od 1 listopada 2016 r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wynosi 95 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wynosi 124 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wynosi 135 zł.

Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 273 zł (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacjj dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5 roku życia wynosi 90 zł;
  • powyżej 5 roku życia wynosi 110 zł;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi 113 zł;
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi 69 zł;
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł.

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „Becikowe”

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zl. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i z $ 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z dnia 3 stycznia 2013 r. poz. 3).

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł (od 1 listopada 2019 r. wyniesie 215,84) miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 0 zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej rzysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną astępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu odzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej*) w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie naczas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, wzwiązku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wtym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty, wtym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od od 1 stycznia 2017 r. – 1406 zł, od 1 stycznia 2018 r. – 1477 zł, od 1 stycznia 2019 r. – 1583 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu modzie go i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej nie podejmują*) w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (od l listopada do 31 października). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wtym wspecjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprwniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek i ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobe sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna fizycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się z Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500 – lecia 15. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 1. osoby wystepującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego iokresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się oświadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania dziecka, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy oświadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z jego rodzicem.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z 21 września 2018 r. dochód ten w 2017 r. wyniósł 3399,00 zł, tj. 283,25 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które

danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków; oraz następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie,

ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, Świadczenia te nie przysługują.

Skip to content