Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 1100 na Sali Centrum kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  VI, VII i VIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzieleniem Wójtowi wotum zaufania za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2018 rok;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2018 rok;
   3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030;
  6. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów;
  7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy;
  8. ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów;
  9. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze;
  10.  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych;
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Mścichy;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Radziłów oraz warunków i zasad korzystania
   z tych przystanków;
  13.  pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenia
   ich z użytkowania jako drogi publiczne;
  14. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content