Klub Senior+ w Okrasinie

 30 kwietnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie zawarte pomiędzy:

 Wojewodą Podlaskim, Panem Bohdanem Paszkowskim,

a Gminą Radziłów, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Milewskiego – Wójta Gminy Radziłów dotyczące dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior +’’ w Okrasinie.

 Kwota dofinansowania wyniosła 14 1715,15 zł, co pozwoli na aktywizację uczestników Klubu w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.

Skip to content