Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo

Zadanie inwestycyjne Gminy Radziłów, polegające na „Przebudowie drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo” zostało zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotowa lista została opublikowana na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem:

https://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Infrastruktura/FDS.htm

Zadanie swoim zakresem obejmie przebudowę drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo, której początek stanowi skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 668, natomiast koniec stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1837B. Opisany ciąg drogowy stanowi połączenie Karwowa z Ostrowikiem i Okrasinem.

Zakres robót obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze

b) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

c) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca – grubość 6 cm, warstwa ścieralna – grubość 4 cm)

d) Roboty wykończeniowe

e) Wykonanie oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG sp. z o.o., które zostało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 453 617,91 zł, z czego 179 203,18 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na sierpień 2019 r.

Skip to content