Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629 z późn. zm.) oraz §1 i  2 uchwały Rady Gminy Radziłów z dnia 14 lutego 2019 r. o nr V/40/2019  w sprawie uchwalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów, (Dz. Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 1083), Wójt Gminy RADZIŁÓW zawiadamia, iż :

od 1 marca 2019 r.

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziłów i wynoszą:

Jeżeli odpady nie są odbierane w sposób selektywny (zmieszane):

1) dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł miesięcznie od 1 m 3 zużytej wody, jednak nie mniej niż 24,00 zł i nie więcej niż 89,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę ustala się opłatę w wysokości 24,00 zł miesięcznie;
3) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby, opłatę w wysokości 89,00 zł miesięcznie.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane):

1) dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,80 zł miesięcznie od 1 m 3 zużytej wody, jednak nie mniej niż 14,00 zł miesięcznie i nie więcej niż 53,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę ustala się opłatę w wysokości 14,00 zł miesięcznie;
3) dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby , ustala się opłatę w wysokości 53,00 zł miesięcznie

UWAGA  !

  • Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji ,
  • Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany ilości osób zamieszkujących, zmiany sposobu zbierania odpadów ( segregowane, niesegregowane) lub zmiany danych w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany,
  • Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany do składania deklaracji otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
  • Termin płatności oraz numer konta bankowego nie ulegają zmianie ,
  • W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu , Wójt wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do dnia 15 kwietnia 2019 r. (za marzec)
Skip to content