Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się sesja Rady Gminy Radziłów, która będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji wspólnych Rady Gminy Radziłów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1. wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Radziłów do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
  5.2. uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast i Gmin „Rzeka historii”;
  5.3. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Okrasinie;
  5.4. określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznane pod warunkiem zwrotu;
  5.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego;
  5.6. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów na lata 2016 – 2023;
  5.7. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  5.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2030;
  5.9. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2019 rok:
  5.9.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  5.9.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
  5.9.3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy;
  5.9.4. dyskusja nad projektem uchwały;
  5.9.5. głosowanie nad projektem uchwały.
  5.10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030:
  5.10.1. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem;
  5.10.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
  5.10.3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy;
  5.10.4. dyskusja nad projektem uchwały;
  5.10.5. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Radziłów.

Przewodniczący Rady Gminy

 Zbigniew Mroczkowski

Skip to content