Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej
Rady Gminy Radziłó
w

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2008 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) postanawiam, co następuje:

§1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Radziłów na dzień 22 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie.

§2.

Ustalić następujący porządek sesji:

  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Radziłów.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących).

§3.

Poinformować nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 20 ust. 1a w/w ustawy, po złożeniu ślubowania przez radnych. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§4.

Postanowienie wchodzi z życiem z dniem podpisania

Komisarz Wyborczy
Jan LESZCZEWSKI

Skip to content