Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Radziłowie

W piątek, 12 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Radziłowie, w którym uczestniczyli: wykonawca – prezes firmy San-System pan Karol Brodowski, inspektorzy, sołtysi i Radni Rady Gminy Radziłów, mieszkańcy.  Pan Wójt przywitał wszystkich zebranych, krótko omówił proces realizacji inwestycji, dziękując przy tym wszystkim za współpracę. Proboszcz parafii św. Anny w Radziłowie, ks. mgr Jarosław Filochowski, dokonał poświęcenia obiektu. Następnie, Pan Wójt wspólnie z wykonawcą, inspektorami oraz pracownikami Gminy, symbolicznie przecięli wstęgę. Inwestycja ukończona została przed terminem.

Zadanie swoim zakresem objęło:

  • modernizację budynku SUW
  • wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej
  • modernizację istniejącej stacji w zakresie: – ujęcia wody (studni głębinowych), – urządzeń technologicznych, – uzdatniania wody, – zasilania stacji tj. budowę linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, – rezerwy wody tj. budowa nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji
  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 300 m3, z których uzdatniona woda będzie kierowana do sieci wodociągowej

Współfinansowane zostało ze środków:

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” pod nazwą:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wartość podpisanej umowy z wykonawcą  – 2 864 729,00 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 377 829,20 zł

W ramach Projektu wciąż trwają prace związane z budową kanalizacji w Okrasinie. Planowany termin zakończenia inwestycji – 15 listopada 2018 r.

Skip to content