Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Informujemy, iż uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych zamieszkali
na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia
w nauce:

  • Uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej , w gimnazjum lub
    w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
  • Byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju
    na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

mogą składać wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja →Stypendia →Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce →2017/2018 oraz pod numerem telefonu (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Skip to content