Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie

W ramach umowy podpisanej 5 stycznia 2018 r. między Województwem Podlaskim a Gminą Radziłów na dofinansowanie zadania pn.: ,,Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie’’  został zrealizowany projekt, w ramach którego, w Szkole Podstawowej w Radziłowie, dostosowano pomieszczenie na potrzeby Zespołu Przedszkolnego oraz zakupiono pomoc służącą edukacji i dydaktyce. Wykonane zostały prace remontowe oraz zakupiono niezbędne wyposażenie sali dydaktycznej tj.: meble, narzędzia i pomoc edukacyjną, sprzęt audiowizualny, wyposażenie szatni.

Wartość zadania ogółem: 75 346,98 , w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego:  64 044,93 zł.

Skip to content