Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Radziłów przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

      w sprawie wyznaczenia  miejsc na terenie Gminy Radziłów przeznaczonych  na bezpłatne umieszczenie urzędowych  obwieszczeń   wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy   oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast zarządzonych na dzień   21 października 2018 r.

    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 784,1000 i 1349 ), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików  województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 roku  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561 ), Wójt Gminy Radziłów podaje do publicznej wiadomości, iż na terenie Gminy Radziłów wyznaczono następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych :

  1. w miejscowości Radziłów  –   tablica informacyjna sołectw : Radziłów (I)   –  ul. Piękna, Radziłów (II)  – ul. Karwowska
  2. w sołectwach –   tablice informacyjne sołectw

 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez  powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników  wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych .

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content