Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza II etap konsultacji społecznych

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia

 

 1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI.
  1. Przedmiotem konsultacji jest:
   • wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w obrębie wsi Sośnia gmina Radziłów w zakresie obejmującym ustalenia dotyczące terenów oznaczonych symbolami: 2.1 MN-U i KX (poprzednio 2.1 MN-U), oraz 6 U-ZP-MN (poprzednio 5.2 U –ZP).
   • dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego
   • zebranie uwag do projektu planu
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy zainteresowani.
  3. Termin Konsultacji  od 1 września do 15 października 2018 roku

 2. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI
  1. Zapoznanie się z projektem miejscowego planu w zakresie obejmującym ustalenia dotyczące terenów oznaczonych symbolami: 2.1 MN-U i KX (poprzednio 2.1 MN-U), oraz 6 U-ZP-MN (poprzednio 5.2 U – ZP) i prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 1 września 2018r do 30 września 2018 r. w pokoju Nr 3a w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w godzinach od 730 do 1545.
  2. Aktywne uczestnictwo w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 14 września 2018 r o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów
  3. Przesyłanie uwag do Wójta Gminy Radziłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018r. w formie:
   • pisemnej -na adres: Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów
   • ustnej – do protokołu (w  pokoju Nr 3 w siedzibie Urzędu),
   • drogą elektroniczną (adres: cendrowska@gminaradzilow.pl).
   • za pomocą narzędzia internetowego pn. mapy interaktywne GIS Podlaskie dostępnego stronie internetowej:  geoportal.wrotapodlasia.pl
 3. WYNIK  KONSULTACJI

  Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem podany zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, przesłany pocztą tradycyjną, lub na adres e-mail

  Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej: www.radzilow.pl lub u koordynatora procesu – P. Elżbiety Dymeckiej, a także w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Radziłów pokój 3a u p. Jadwigi Cendrowskiej: tel. (86)2737119, e-mail: cendrowska@gminaradzilow.pl

   

Skip to content