Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie z dnia 2018-04-13

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza nabór na  wolne stanowisko

Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Komunalny w Radziłowie ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
 2. Określenie stanowiska
  Kierownik Zakładu Komunalnego – pełny etat
 3. Wymagania stawiane kandydatowi:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
   5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne, ekonomiczne lub administracyjne.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
   2. znajomość obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
   3. prawo jazdy kat. B,
   4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
   5. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
   6. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
  1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
  2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
  3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
  4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
  5. Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
  6. Określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  8. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
  9. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
  10. Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.
 5. Informacja o warunkach pracy:
  • Zakład Komunalny w Radziłowie nie jest zakładem pracy chronionej
  • pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w Budynku Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych,


  Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
  4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
  7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
  11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
  12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922  zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika.
  13. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:
  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 24  kwietnia  2018 r. do godz. 1200

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Elżbieta Dymecka– zastępca przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej.

 8. Sprawy organizacyjne:
  Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.

  Nabór odbędzie się w II etapach :

  I etap – analiza formalna dokumentów,

  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

Skip to content