Oferta pracy na stanowisku Kierownik USC z dnia 2018-04-13

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika USC

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik USC – pełny etat
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadanie:
   1. dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
   2. dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
   3. dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
  5. posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
 3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności:
  • znajomości obsługi komputera, w tym znajomość oprogramowania do obsługi USC;
  • odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, punktualność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  • dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
  2. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa;
  4. przyjmowanie oświadczeń małżonków dotyczących nazwiska dziecka;
  5. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa;
  6. poświadczenie na wniosek osoby przekładającej zagraniczny akt stanu cywilnego dotyczą lub osoby mającej interes prawny, dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  7. wydawanie na żądanie sądu, prokuratora, osoby której akty stanu cywilnego dotyczą lub osoby mającej interes prawny, dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  8. kompletowanie i przechowywanie dokumentów zbiorowych dotyczących aktów stanu cywilnego,
  9. dokonywanie uzupełnień aktów stanu cywilnego;
  10. wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
   1. odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;
   2. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
   3. zaświadczeń o stanie cywilnym;
  11. dokonywanie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
  12. dokonywanie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
  13. organizowanie uroczystości wiązanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości okolicznościowych,
  14. prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego,
  15. nanoszenie przypisków i wzmianek w aktach stanu cywilnego,
  16. uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych,
  17. migracja aktów z ksiąg papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSU),
  18. aktualizacja danych w rejestrze PESEL,
  19. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
  20. sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla Urzędu Statystycznego i innych urzędów,
  21. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

  Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

  Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.
 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych      ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów   z dopiskiem   „ Konkurs na stanowisko Kierownika USC ”  w terminie do dnia 24 kwietnia   2018 roku   do godz. 1300. .

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu Gminy  w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej UG  Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content