Zapytanie ofertowe na wykonanie otworu studziennego

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów
tel. 86 273 61 84
e-mail: zkr@radzilow.pl
www.radzilow.pl

NIP: 719-154-40-50
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do 15:45.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości 50,0 m i likwidacji otworu studziennego SW 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa” działka nr 1541.
 2. Przed wykonaniem prac, w celu dostosowania wielkości urządzenia do istniejących warunków w obrębie działki nr 1541 (ujęcie wody w msc. Łoje Awissa) niezbędna jest wizja lokalna w terenie.
 3. Należy dokonać rozbiórki obudowy studni SW 1 w taki sposób, aby wykorzystać kręgi do budowy nowej obudowy studni SW 1A.
 4. Dokonać likwidacji otworu studziennego SW 1 – zgodnie z Projektem robót geologicznych.
 5. Wyciągnąć rury o średnicy 406 mm z likwidowanej studni na ryzyko Wykonawcy.
 6. W przypadku niewyciągnięcia rur z likwidowanej studni należy postępować zgodnie z zaleceniami dozoru geologicznego.
 7. Wykonać otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny SW 1A na podstawie Projektu robót geologicznych i decyzji dozoru geologicznego, ewentualne zmiany konsultować z Zamawiającym.
 8. W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych, które obejmą:
  • wykonanie domiarów wykonanego i zlikwidowanego otworu do stałych elementów terenowych (budynków, dróg, granic działki itp.),
  • podanie współrzędnych geograficznych i topograficznych (wykonanego i zlikwidowanego otworu),
  • określenie rzędnej powierzchni terenu w miejscu wiercenia pomiarami terenowymi w dowiązaniu do sieci reperów państwowych (niwelacja techniczna).

Wykonane pomiary geodezyjne (raport z pomiarów geodezyjnych) powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej.

 1. Wykonać obudowę studni i podłączyć nowo wykonaną studnię do eksploatacji.
 2. Przeprowadzić pompowania i sprawdzić wydajność nowej studni SW 1A, Wykonawca przeprowadzi własną pompą oraz sfinansuje badania fizyko-chemiczne pobranych prób wody.
 3. Uzyskana minimalna wydajność eksploatacyjna nowej studni SW 1A musi zapewnić minimum 60 m3/h.
 4. W przypadku nieuzyskania wydajności 60 m3/h płatności będą się kształtowały w sposób następujący: 50 m3/h – 90%, 40 m3/h – 70%, 30 m3/h – 50% ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie.
 5. Wykonawca pompę pracującą w likwidowanym otworze SW 1 zamontuje do użytkowania w nowym otworze studziennym SW 1A.
 6. Wykonawca na zrealizowany przez siebie przedmiot Umowy udzieli gwarancji na minimum 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.
 7. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania. W przypadku zaistnienia wad, usterek w wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest wykonać je w ramach gwarancji i zapewnić w tym czasie dozór geologiczny na własny koszt.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas trwania umowy:

 1. Rozpoczęcie prac likwidacji studni SW 1 i wiercenie nowej studni SW 1A następuje wraz z podpisaniem umowy, które są równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o podjęciu tych prac – zgodnie z projektem robót geologicznych i decyzji dozoru geologicznego.
 2. Zakończenie prac następuje po wykonaniu prac likwidacji studni SW 1 i wywierceniu nowej studni SW 1A oraz odbioru końcowego przez Geologa dozorowanych robót geologicznych, do dnia 31 sierpnia 2018r.
 3. W przypadku zmiany terminu realizacji robót, zmiany bądź zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca przyjmuje, że zakres obowiązków rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji, bez prawa do uzyskania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
 4. Wykonawca obowiązany jest wykonać powierzone mu zadanie z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz we właściwym czasie, wynikającym z harmonogramu wykonania robót.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności wykonał minimum trzy otwory, których zakres polegał na wykonaniu otworów studziennych metodą udarową oraz w okresie prowadzenia działalności dokonał likwidacji trzech otworów studziennych z podaniem podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.
  3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się uprawnieniami w tym zakresie.
  4. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków, stosowne dokumenty lub oświadczenia należy dołączyć do oferty.
 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 1. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY, ODRZUCENIA
 1. Zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy powiązanemu kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Oświadczenie o podleganiu/nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
 3. Odrzuceniu będą podlegały oferty:
  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2. złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
  3. złożone przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  4. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.
 2. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
  • cena – waga kryterium 100%,
 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 1.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1. Treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 5. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.
 6. Opakowanie, o którym mowa w pkt 5, powinno być oznaczone następująco:

 

„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości 50,0 m i likwidacji otworu studziennego SW 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa”.

Nie otwierać przed dniem 30-03-2018 r. godz. 10:30

 

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 1. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30-03-2018 r. do godz. 1000 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pok. Nr 1 na parterze. Oferty mogą być składane osobiście bądź przesyłane pocztą, data wpływu musi być wcześniejsza niż 30-03-2018 r godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-03-2018 r. o godz. 1030 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, 19 – 213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. Nr 1 na parterze.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy.
 1. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dla przekazywania oświadczeń i dokumentów ustala wyłącznie formę pisemną, natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień ustala formę pisemną, formę przekazu drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego zkr@radzilow.pl) potwierdzoną telefonicznie (tel. 86 – 273 61 84).

 1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej radzilow.pl oraz przesyła do wykonawców składających oferty.
 2. Po przeprowadzeniu wyżej opisanej procedury nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 3. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
 4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 5. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
Skip to content