Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018 r., o godz. 1100 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 900 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV I XLV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2017 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2017 r.
 12. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Radziłów za 2017 rok oraz informacji
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  4. zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026.
 14. Interpelacje Radnych Gminy.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

Skip to content