Oferta na pełnienie dozoru hydrogeologicznego i nadzoru inwestorskiego

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów
tel. 86 273 61 84
e-mail: zkr@radzilow.pl
www.radzilow.pl

NIP: 719-154-40-50
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do 15:45.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dozoru hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości 50,0 m i likwidacji otworu studziennego SW 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa” oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi ujęcia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji zlikwidowanego otworu studziennego.
 2. Obowiązki dozoru hydrogeologicznego podczas likwidacji otworu studziennego:
  • czuwa nad prawidłowym wykonaniem prac i robót geologicznych, związanych z likwidacją otworu studziennego SW 1 zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych,
  • opracuje schemat likwidacji otworu studziennego SW 1,
  • opracuje powykonawczą dokumentację zlikwidowanego otworu zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych.
 1. Obowiązki dozoru hydrogeologicznego podczas wiercenia:
  1. Hydrogeolog sprawujący dozór nad wierceniami hydrogeologicznymi dot. projektowanego ujęcia (otwór rozpoznawczo eksploatacyjny – otwór studzienny) w miejscowości Łoje Awissa, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie:
   • czuwa nad prawidłowym wykonaniem projektowanych prac i robót geologicznych, w tym robót wiertniczych zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych i przestrzeganiem ustalonej techniki wiercenia,
   • dozoruje wykonanie badań hydrogeologicznych przewidzianych w projekcie robót geologicznych,
   • informuje na bieżąco sprawującego nadzór kierownika o postępach prac i uzyskiwanych w efekcie wynikach,
   • zgłasza kierownikowi prac potrzebę ewentualnych zmian założeń projektowych prac, w wyniku stwierdzonych rzeczywistych warunków hydrogeologicznych.
  2. W szczególności osoba sprawująca dozór geologiczny nad wierceniami hydrogeologicznymi:
   • sporządza na bieżąco profil geologiczny otworu, czyli zbiorcze zestawienie wyników wiercenia,
   • dozoruje:
    • pobór próbek gruntów podczas wiercenia oraz ich odpowiednie zabezpieczenie,
    • przewiercanie warstw wodonośnych,
    • próbne pompowanie otworu i jego zgodność z projektem lub podaje wytyczne prowadzenia próbnego pompowania w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych,
   • przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: głębokości otworu, poziomu zwierciadła wody,
   • dokonuje poboru próbek wody do badań laboratoryjnych (badania finansowane będą przez wykonawcę wiercenia),
   • sprawdza zgodność konstrukcji filtra z założeniami projektowymi lub zgłasza kierownikowi prac potrzebę ewentualnych zmian sposobu zafiltrowania i zamykania ewentualnych poziomów wodonośnych w dostosowaniu do warunków hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia.
  3. Po wykonaniu zadania opracuje dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej wraz z jej przekazaniem właściwemu organowi administracji geologicznej w celu zatwierdzenia (Marszałek Województwa Podlaskiego) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas trwania umowy:

 1. Rozpoczęcie pełnienia obowiązków Geologa dozorującego następuje wraz z podpisaniem umowy, które jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego.
 2. Zakończenie pełnienia obowiązków Geologa dozorującego następuje w dwóch etapach:
  1. po dokonaniu odbioru końcowego dozorowanych robót geologicznych, do dnia 31 sierpnia 2018r.
  2. po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Podlaskiego powykonawczych dokumentacji hydrogeologicznych (dodatku do dokumentacji i dokumentacji zlikwidowanego otworu) do dwóch miesięcy po zakończeniu robót geologicznych.
 1. W przypadku zmiany terminu realizacji robót geologicznych objętych dozorem, zmiany bądź zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca przyjmuje, że zakres obowiązków Geologa dozorującego rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji, bez prawa do uzyskania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Geolog dozorujący roboty powinien wykonać powierzone mu zadanie z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz we właściwym czasie, wynikającym z harmonogramu wykonania robót.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej dwie usługi, której zakres obejmował pełnienie dozoru hydrogeologicznego nad zadaniem polegającym na wykonaniu otworów studziennych metodą udarową o głębokości do 100 m z podaniem podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie (np.: decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną).
  3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się uprawnieniami w zakresie hydrogeologii, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126).
  4. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków, stosowne dokumenty lub oświadczenia należy dołączyć do oferty.
 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 1. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY, ODRZUCENIA OFERTY
 1. Zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy powiązanemu kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Oświadczenie o podleganiu/nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
 3. Odrzuceniu będą podlegały oferty:
  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2. złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
  3. złożone przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  4. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.
 2. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
  • cena – waga kryterium 100%,
 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1. Treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 5. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.
 6. Opakowanie, o którym mowa w pkt 5, powinno być oznaczone następująco:

„Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości 50,0 m i likwidacji otworu studziennego SW 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Łoje Awissa” oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi ujęcia oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji zlikwidowanego otworu studziennego.

Nie otwierać przed dniem 30-03-2018 r. godz. 10:30

 

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 1. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30-03-2018 r. do godz. 1000 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pok. Nr 1 na parterze. Oferty mogą być składane osobiście bądź przesyłane pocztą, data wpływu musi być wcześniejsza niż 30-03-2018 r godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-03-2018 r. o godz. 1030 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, 19 – 213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. Nr 1 na parterze.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy.
 1. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dla przekazywania oświadczeń i dokumentów ustala wyłącznie formę pisemną, natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień ustala formę pisemną, formę przekazu drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego zkr@radzilow.pl) potwierdzoną telefonicznie (tel. 86 – 273 61 84).

 1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej radzilow.pl oraz przesyła do wykonawców składających oferty.
 2. Po przeprowadzeniu wyżej opisanej procedury nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 3. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
 4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 5. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
Skip to content