Przebudowa drogi gminnej do Zakrzewa

12 lutego 2018 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Radziłów na dofinansowanie zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo”.

Inwestycja znacząco poprawi jakość warunków dojazdu mieszkańcom do miejscowości Zakrzewo,  przyczyni się do całościowego wzrostu atrakcyjności infrastrukturalnej obiektom w tejże miejscowości oraz rozwiąże istniejący problem odprowadzania wód opadowych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo w km 0+000,00 – 0+303,00, w tym:

  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
  • odtworzenie rowów przydrożnych i przebudowa istniejących przepustów,
  • utwardzenie poboczy i zjazdów.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 235 435 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych) tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Planowany termin realizacji zadania:  do31.07.2018 r.

DSC_0068 DSC_0065 DSC_0205

Skip to content