Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Radziłowie

Od dnia 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Radziłów w pok. nr 8 (piętro) funkcjonować będzie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 4 godziny dziennie – w godzinach 8.00 – 12.00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Radziłów, którzy spełniają warunki określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), tj. osoby fizyczne, które:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny lub
 3. uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. nie ukończyły 26 lat, lub
 6. ukończyły 65 lat, lub
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub
 8. kobiet w ciąży.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy
  o pomocy społecznej – dodatkowo wymagane jest pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec takiej osoby decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. dokument stwierdzający tożsamość,
 6. oświadczenie, o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 7. potwierdzające ciążę.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Referat Organizacyjny
Urzędu Gminy Radziłów

Skip to content