Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie

5 stycznia 2018 r.  Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski oraz Skarbnik Gminy Radziłów Anna Jakubczyk podpisali umowę pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Radziłów na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie”.

W wyniku jego realizacji dostosowane zostanie pomieszczenie na potrzeby Zespołu Przedszkolnego oraz zakup pomocy służących edukacji i dydaktyce. Projekt będzie realizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie.

Zakres rzeczowy dotyczy wykonania prac remontowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia sali dydaktycznej tj.: mebli, narzędzi i pomocy edukacyjnych, sprzętu audiowizualnego, wyposażenia szatni.

Planowany termin wykonania zadania: 31.08.2018 r.

Wartość zadania ogółem: 75 346,98 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego-  64 044,93 zł.

Skip to content