Oferta pracy na stanowisku ds. drogownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska z dnia 2018-01-19

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. drogownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

drogownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rolnicze, ochrona środowiska, administracyjne;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa w zakresie ustawy  prawo ochrony środowiska , prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, , ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  3. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  4. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków, stanowisk organów gminy dotyczących przebiegu dróg, zaliczenia do poszczególnych kategorii,
  2. prowadzenie spraw związanych z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych, bieżących napraw jezdni, chodników, przepustów drogowych itp.,
  3. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  4. prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic,
  5. wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat na zajęcie pasa drogowego,
  6. współdziałanie z właściwymi organami w sprawie oznakowania dróg i mostów oraz dzikich kąpielisk oraz usuwania wszelkich przeszkód pogarszających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  7. wydawanie zezwoleń uprawniających do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  8. koordynacja działań związanych z ochroną roślin uprawnych i zwalczanie chorób roślin uprawnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów,
  10. koordynacja i organizacja działań w przypadku klęski żywiołowej w rolnictwie,
  11. prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego,
  12. realizacja spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  13. prowadzenie spraw  z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
  14. prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie kar za  samowolne ich wycięcie,
  15. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
  16. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy oraz kierownika referatu.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska ” w terminie do dnia 31 stycznia   2018 roku   do godz. 1545. .

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu Gminy  w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej UG  Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content