Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 r., o godz. 1300 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  2. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
   od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026;
  6. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2018 rok:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   • dyskusja nad projektem budżetu;
   • głosowanie nad projektem uchwały
  7. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026:
   • odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
    wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   • dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

 

Skip to content