Strażak SAM w grafice

ndp sswg OSP-R FBGK

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzymała dofinansowanie z Fundacji BGK w 10 edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” na realizację projektu „Strażak SAM w grafice”.
Celem projektu jest:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
  • wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej;
  • zachęcanie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi, rozwijające kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej, a także objęcie zajęciami dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnikami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – grupa 20 uczniów w wieku 5-9 lat.
Projekt będzie realizowany w okresie styczeń – kwiecień 2018 r.
Wartość projektu – 12.290 zł
Dofinansowanie – 8.700 zł
Wkład własny – pozafinansowy – 3.590 zł
W ramach projektu w okresie ferii zimowych oraz wielkanocnej przerwy świątecznej zorganizowane zostaną:

  • warsztaty graficzne,
  • zajęcia edukacyjne w zakresie zagrożeń: ogień, woda, powietrze, ziemia,
  • zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wspólne czytanie książki „Strażak SAM” przez dzieci, strażaków, rodziców, dziadków, Sołtysa, Wójta i innych mieszkańców,
  • spotkanie podsumowujące projekt, prezentacja prac multimedialnych dzieci oraz rozdanie nagród ( drobny sprzęt elektroniczny lub dydaktyczny).

W ramach współpracy spotkania edukacyjne poprowadzą strażacy OSP wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Policji w Grajewie.

Skip to content