Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2017 r., o godz. 11 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych;
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radziłowie;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słuczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słuczu;
  4. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
   1817 z późn. zm.) w 2018 r.”;
  5. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów;
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;
  7. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Radziłów;
  8. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  9. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie
   na lata 2018 – 2021;
  10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  11. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Skip to content