Nabór do projektu „Radziłów aktywny lokalnie”

Projekt „Radziłów aktywny lokalnie” realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  oraz Gminę Radziłów w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w ramach programów reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej (m.in. indywidualne i grupowe porady – psycholog, prawnik, doradca zawodowy); szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe); 3-miesięczne płatne staże zawodowe).

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji: od 01 listopada 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Miejsce realizacji:  gmina Radziłów

Kto może wziąć udział w projekcie: Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła w wieku 18 – 64 lata, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na obszarze gminy Radziłów, która z własnej woli chce uczestniczyć w Projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 • osoby (rodziny) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 j.t.);
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn.zm.);
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 • biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
  Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84,
  e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.plwww.frdl.bialystok.pl
 • biurze realizatora:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie,
  Pl. 500 lecia 14, 19-213 Radziłów, tel.86 273 68 72
  e-mail: gosp@gminaradzilow.pl

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny
Skip to content