Echo sesji

29 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XLI sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

W czasie obrad Wójt Gminy poinformował, że:

 • odbyły się konsultacje społeczne dotyczące drogi wojewódzkiej nr 668 przebiegającej przez miejscowość Klimaszewnica, na którym zostały przedstawione 3 warianty przebudowy i rozbudowy w/w drogi;
 • dokonano odbioru zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze” oraz pierwszej części „Przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”;
 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego w Łojach – Awissa w sprawie udrożnienia rzeki Wissy;
 • dokonano odbioru prac na drodze w kierunku msc. Szyjki, trwają prace na drodze w msc. Czachy i rozpoczęto prace w msc. Konopki – Awissa;
 • na etapie końcowym są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica oraz prace przy sieci wodociągowej w msc. Czerwonki i Radziłów;
 • odbyły się zebrania w sołectwach dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2018 r. i zmian wniosków w 2017 r.;
 • został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Borawskie – Awissa – Święcienin” w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;
 • odbyła się uroczystość Złotych Godów, jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego obchodziło 9 par małżeńskich z Gminy Radziłów;
 • odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP;

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie Aneta Michałowska przedstawiła informację o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz o stanie przygotowania szkoły
do roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy Lilla Aldona Łempicka i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słuczu Elżbieta Koniecko przedstawiły informację o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2017/2018.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radziłowie Edyta Sosnowska wraz z grupą uczniów przedstawili relacje i podzielili się wrażeniami z wyjazdu na warsztatu w ramach międzynarodowej wymiany polsko – niemieckiej w ośrodku Hochlland w Poczdamie w Niemczech.

 

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. stwierdzenia przekształcenia publicznych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów w ośmioletnie szkoły podstawowe.
  Uchwała dotyczy stwierdzenia, iż z dniem 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie.
 2. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.
  W załączniku Uchwały Nr XLV/252/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów wprowadzono zmiany w § 8 i 9 dotyczącym dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły.
 3. zmiany Statutu Gminy Radziłów.
  W załączniku nr 2 Statutu Gminy Radziłów wykreślono Gimnazjum w Radziłowie z wykazu jednostek organizacyjnych gminy.
 4. nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych.
  Nadano jednolity numer dla dróg obejmujących działki nr 89 i nr 205/1 w miejscowości Kownatki.
 5. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
  Zmiany w budżecie związane są z:

  • otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r.:
   • z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
   • na realizację świadczenia wychowawczego;
   • na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
   • otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.;
   • zmianą wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie infrastruktury drogowej, wodno – kanalizacyjnej oraz rozbudowy świetlic wiejskich i targowiska;;
   • weryfikacją potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.
  W WPF na lata 2017 – 2025 zwiększono w 2017 r. dochody i wydatki w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększających wysokość dotacji. W załączniku przedsięwzięcia umieszczono zadanie „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w latach 2017 – 2018 w związku z podpisana umową na dofinansowanie w ramach RPOWP.
Skip to content