Wojska Obrony Terytorialnej

– Informacje dla kandydatów –

Do terytorialnej służby wojskowej (TSW) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 1. osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) na obszarze dyslokacji miejsca przeznaczenia służby,
 2. byłym żołnierzom zawodowym,
 3. członkom proobronnych organizacji pozarządowych,
 4. absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Uprawnienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej:

 1. uposażenie za każdy dzień trwania ćwiczeń, od 90 zł. za dzień w stopniu szeregowego,
 2. stały dodatek za gotowość bojową, płatny każdego miesiąca w wysokości  320 zł. Łącznie minimum 500 zł w miesiącu,
 3. świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie,
 4. trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem.

Pełnienie służby

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni w jednostce wojskowej w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódce jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.

Wnioski o powołanie przyjmują:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
tel.: 261 398 220 lub 261 389 260
15-428 Białystok, ul. Lipowa 35
www.bialystok.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
tel.: 261 398 073
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Dubiażyńskiego 2
www.bielskpodlaski.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
tel.: 261 385 724
18-400 Łomża, ul. Polowa 12
www.lomza.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
tel.: 261 347 358
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21a
www.suwalki.wku.wp.mil.gov.pl

 

Kontakt z Jednostką Wojskową
1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
tel.: 261 398 691
156-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Skip to content