Formy pomocy wsparcia dla poszkodowanych producentów rolnych w 2017 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  informuje, iż  Beneficjenci, którzy  otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, a w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy powinni o tym poinformować agencję. Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie, pozwoli ARIMR na całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjenta z wykonania z zaciągniętych zobowiązań.

Informuje, również iż rolnicy którzy  ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 roku mogą ubiegać się  w ramach obowiązujących przepisów o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek  w Oddziale  Regionalnym /Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwego /ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Skip to content