Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2017r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, I – piętro pok. nr 10 (dział oświaty).

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Radziłów tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.
W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2017 r. 

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, I – piętro pok. nr 10
(dział oświaty) tel. 86-2737123.

Wniosek o stypendium szkolne

Skip to content