Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2017 r., o godz. 13 30 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne;
  2. nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych;
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXIX sesji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

Skip to content