OGŁOSZENIE o przetargu o szacunkowej wartości do 30.000 euro

Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP: 719 15 60 600, tel.: 86 273 61 84, e-mail: zkr@radzilow.pl ogłasza przetarg na sprzedaż: zamiatarki typu „AGATA” ZM – 2000-04, rok prod. 2009.

 

 1. Właściciel zamiatarki: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, NIP: 719-15-60-600.
 2. Miejsce i termin składania ofert: do 30 maja 2017 r. do godz. 10:00 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na zakup zamiatarki”.
 3. Dotychczasowy użytkownik zamiatarki: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów.
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2017 r. o godz. 10:05 w siedzibie sprzedającego w pok. nr 1.
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
 6. a) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 7. b) datę sporządzenia oferty,
 8. c) oświadczenie, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 9. d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 10. Termin związania ofertą: 14 dni.
 11. Cena wywoławcza: 3.600,00 PLN /cena brutto/ słownie: trzy tysiące sześćset złotych.
 12. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie – cena: 100 %
 13. Wadium: nie obowiązuje.
 14. Zamiatarkę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 na placu przy garażach Zakładu Komunalnego w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów.
 15. Zamiatarka jest sprawna technicznie. Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Zakładu Komunalnego w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów pokój nr 1, faksem, pocztą, lub drogą elektroniczną.
 16. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Krzysztof Konopka – pok. nr 1, 86 273 61 84.
 17. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 18. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
 19. Odbiór pojazdu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony po potwierdzeniu wpłaty.
 20. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Radziłów, dnia 12.05.2017 r.

Kierownik
Zakładu Komunalnego w Radziłowie
Mirosław Grajewski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content