ECHO SESJI RADY GMINY RADZIŁÓW

28 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XXXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

 

W czasie obrad Wójt Gminy poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2014 – 2020. W jego ramach zostało zaplanowane wykonanie:

 • placu zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Karwowo;
 • placu zabaw wraz z ogrodzeniem i parkingiem w msc. Mścichy;
 • utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w msc. Klimaszewnica;
 • utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Okrasin;
 • parkingu przed świetlicą w msc. Glinki.

Ponadto odbyło się postępowanie przetargowe na „Dostawę kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów” z Funduszu Sołeckiego. Wójt Gminy poinformował, ze odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy, na którym przedstawiono działania, jakie miały miejsce w 2016 r. oraz plan na 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie Józef Jurski przedstawił sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 r., sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r. oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 r.

 

Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie Mirosław Grajewski przedstawił sprawozdanie z działalności ZK za 2016 r.

 

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia stanowiska.
  Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została wysłana celem zaopiniowania do Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz organizacji związkowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Grajewie negatywnie zaopiniował ww. projekt, dlatego konieczne było ustosunkowanie się do stanowiska
  tej organizacji.
 2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Plan sieci publicznych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów oraz inne organy (stowarzyszenie EDUKATOR) oraz granice ich obwodów. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Rodzice i Nauczyciele Dzieciom” nie została ujęta w uchwale w związku z tym, że jest to szkoła niepubliczna. Klasy Publicznego Gimnazjum w Radziłowie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone przez Szkołę Podstawową w Radziłowie.
 3. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna.
  Działka w Mścichach w ewidencji gruntów została oznaczona jako droga, natomiast w rzeczywistości jest to podwórko osoby prywatnej. W związku z tym wszczęto procedurę celem zmiany klasyfikacji gruntu.
 4. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Radziłów.
  Uchwała określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania.
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
  Z budżetu Gminy Radziłów na 2017 r. zostaną przekazane Powiatowi Grajewskiemu środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.:

  • „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
  • „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej
   Nr 1836B” w wysokości 25 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych);
  • „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów” w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  • „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze”
   w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 6. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
  Zmiany w budżecie związane są z:

  • otrzymaniem dotacji celowych (zadania związane z Kartą Dużej Rodziny, programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz świadczeń pomocy materialnej
   o charakterze socjalnym dla uczniów);
  • ostatecznym wyliczeniem subwencji dla gminy;
  • przeznaczeniem dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu
   w Czachach oraz modernizację Szpitala w Grajewie;
  • przeznaczeniem dotacji dla OSP z terenu gminy Radziłów na dofinansowanie zakupu mundurów;
  • weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
  WPF na lata 2017 – 2023 została uaktualniona poprzez wprowadzenie w 2017 r. zmian
  w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz weryfikację planów dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych.
Skip to content