Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Radziłów

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia (Uchwała Rady Gminy Radziłów Nr VII/46/15 z 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia, Gmina Radziłów).Raport jest także dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.radzilow.pl  pod banerem Konsultacje Społeczne Sośnia.
  2. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: od  1 października do 15 grudnia 2016
  2. Cele konsultacji: wypracowanie nowej koncepcji zagospodarowania obszaru wraz z zachowa- niem walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu,

– zaprowadzenie ładu w przestrzeni objętej konsultacjami,

– zwiększenie poziomu partycypacji społecznej w kwestii decyzji władz gminy dotyczącej określenia funkcji terenu, na którym ścierają się różne interesy grup i środowisk lokalnych.

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp. Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłasza jącej uwagę Treść uwagi Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1. Młodzież Gimnazjum w Radziłowie Dla działki Nr 87 następujące przeznaczenie. „Baza Harcerska, pole biwakowe, coroczny festiwal filmowy połączony z warsztatami produkcyjnymi,  Edukacyjnymi”.

2)Działka 382/2 i 252/6– „paintball w lasach, park linowy”

3)Działka nr 97/2 – „punkt informacji o terenie”.

4)Działki 94, 93, 92, 91, 90 –„ agroturystyka , sklepik”

5)Działki nr 252/5 i 252/6 „parkingi”, „Ścieżka rowerowa”.

Ad. 1 Wstępnie uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad.2.Wstępnie zaopiniowano negatywnie- teren objęty ochroną.

Ad. 3. Wstępnie uwzględniono

I przekazano do dalszych prac nad proj .planu.

4) Wstępnie uwzględniono pozy tywnie w zakresie nie kolidują cym z wnioskami właścicieli działek.

Ad. 5. Negatywnie z uwagi na to iż uwagi odnoszą się do terenu poza granicami opracowania miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego.

2 1.mieszkaniec Sośni

 2.właściciel gruntów we wsi Sośnia

 3.właściciel gruntów we wsi Sośnia

 4. właściciel gruntów we wsi Sośnia

 5 właściciel gruntów we wsi Sośnia

 6. właściciel gruntów we wsi Sośnia

 7.właściciel gruntów

 8.właściciel gruntów we wsi Sośnia

 9.Mieszkanka wsi Sośnia

10.Mieszkaniec Sośni

 11. Anonimowo

 12. Mieszkaniec Sośni

 13.Mieszkaniec Sośni

 14Mieszkaniec Sośni

 15. Mieszkanka Sośni

1.Dla działek 93 i 96przeznaczenie na działkę budowlaną z usługami nieuciążliwymi”.

2.Dla działek 93 i 96- „przekształcenie działki rolnej położonej w obrębie wsi Sośnia na działkę budowlano –usługową”.

3.Dla działki nr 103 – „przeznaczenie zabudowa jednorodzinna”.

4.Dla działki nr 89 – „doprowadzenie drogi do skansenu, użytkowane wzdłuż działki nr 103”,

5.Dla działki nr 104 – „pozostawienie bez zabudowy”.

6.Dla działki nr 103 –„ przeznaczenie – zabudowa jednorodzinna ( utrzymując charakter tradycyjny skansenowy)”

7.Dla działki nr 89” poprawa drogi do końca działki nr 103”.

8.Dla działki nr 104 – „niezabudowanie działki nr 104 aby pozostała w tym samym charakterze co obecnie”.

9.Dla działek: 61, 109, 125, 121, 68-„agroturystyka,

10.Dla działki nr 100-„przekształcenie działki rolnej na budowlaną”.

11.Dla działki nr 68 – uwzględnić działkę nr 68 do zabudowy”.

12.Dla działki nr 56 –„ możliwość podzielenia z zachowaniem charakteru przeznaczenia – czyli z prawem zabudowy”.

13.Dla działki nr 87 – „wyznaczenie parkingów – grunt utwardzony dla samochodów ,turystów”.

14.Dla działki nr 90 – „zabudowa  zagrodowa – dopuszczenie agroturystyki”.

15.Jedna z uwag dotyczyła zmiany obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj: wyłączenia z opracowania działki nr 104 a włączenia działki nr 109, część działki nr 68 .

Ad. 1. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad 2. Wstępnie uwzględniono uwagę w części nie kolidującej
z wnioskiem właściciela działki
tj utrzymanie przeznaczenia pod skansen z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej

Ad 3. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad 4. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad. 5 Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad. 6 Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad. 7 Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad. 8. Negatywnie zaopiniowano z uwagi na to iż dotyczą obszaru poza opracowaniem mpzp.

Ad. 9 Negatywnie zaopiniowano z uwagi na to iż uwaga odnosi się do obszaru chronionego i zajęte go strefą terenów zalewowych.

Ad. 10. Negatywnie z uwagi
na obszar chroniony.

Ad. 11 Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad.12. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

Ad. 13 Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

 Ad. 14. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do prac nad projek tem planu.

Ad. 15. Negatywnie z uwagi na to iż granice opracowania miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone w uchwale intencyjnej przez Radę Gminy

3 Biebrzański Park Narodowy .-Wprowadzenie zakazu lokalizacji farm wiatrowych oraz linii elektroenergetycz nych wysokiego napięcia oraz zalecenia prowadzenia jako podziemne nowych linii niskiego i średniego napięcia. Należy wnioskować do Zakładu Energetycznego o skablowanie istniejących napowietrznych linii  niskiego napięcia i przyłączy do poszczególnych domostw.

2.Utrzymanie zwartej zabudowy z ewentualnym wypełnieniem luk w istniejącej już zabudowie ( niewychodzenie poza granice zabudowy). Numery działek wraz z granicami zabudowy zaznaczono na mapie.

3. Zachowanie drewnianej architektury i regionalne go stylu ( przynajmniej z zewnątrz). Stworzenie „wzornika” architektonicznego dla wsi Sośnia opartego na wzorcach pochodzących z tego obszaru ( Mazowsze). Powinien on obejmować zarówno kształty brył budynków mieszkalnych, gospodarczych , ogrodzenia oraz elementy zdobnictwa ( obramowania okien i drzwi, nadokienniki węgły, itp.)

4.Zachowanie gruntowych dróg wewnętrznych wsi Sośnia. Zakaz używania kostki i asfaltu. Podobnie droga prowadząca do wsi Sośnia powinna zachować swój tradycyjny charakter – pozostać drogą gruntową. Powinno to także dotyczyć  odstąpienia od budowy utwardzonych chodników wewnątrz wsi.

5. Przebudowa oświetlenia ulicznego, Zastosowanie nowych typów opraw  i żarników. Dobrym przykładem jest gmina  Sopotnia Wielka która wymieniła oświetlenie tak aby po pierwsze nie świeciło na boki, a pod drugie gasło późno w nocy, kiedy już mało kto z niego korzysta.

6. Część działek położonych na południu wsi ( 68, 98, 100, 101, 102)  zgodnie z mapą nie powinny być zabudowywane.

7.Działka nr 87 ( gminna) powinna być przeznaczona na ewentualne miejsca odpoczynku niewielkich grup turystów. Wiata, urządzenia sanitarne, tablice informacyjne.

8.W związku z szybko rozwijającym się ruchem  i zagospodarowanie turystycznym wsi powinien być rozwiązany problem komunikacji

Ad1. Wstępnie uwzględniono
i przekazano do dalszych prac nad projektem planu
4 Właściciel gruntów we wsi Sośnia. 1.Dla działki nr 97/2 „ Działka  nr 97/2 ma mieć przeznaczenie rolnicze”.

 

Ad. 1 Wstępnie zaopiniowano negatywnie z uwagi na to iż jej uwzględnienie prowadzi do braku ładu kolizję interesów BPN, który wnioskował o „Utrzymanie zwartej zabudowy z ewentualnym wypełnieniem luk w istniejącej już zabudowie (niewychodzenie poza granice zabudowy)”oraz właściciela terenu który oczekuje wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług o charakterze nieuciążliwym

 

 

 

data:.16.01.2017

Skip to content