Szkolenie ARiMR

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 26.10.2016 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzeniu i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności w zakresie kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z  przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności), oraz nie uzyskali pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Miejsce szkolenia:

Biuro Powiatowe
Podlaskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Augustowie
ul. Przemysłowa 6
godz. 10:00


Program szkolenia

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzeniu i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji

Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:15   I Blok tematyczny:

 1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
 2. Zasady ubiegania się o pomoc:
  • definicja beneficjenta,
  • zakres i wysokość wsparcia,
  • koszty kwalifikowalne,
  • kryteria wyboru operacji.
 3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:
  • wniosek o przyznanie pomocy,
  • załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem.

11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:30 II blok tematyczny

 1. Biznesplan – zasady sporządzania:
 2. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy.

13:00 – 13:15 Dyskusja

Skip to content