XXVI Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 14 września 2016 r., o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie i gminnych jednostek OSP.
 6. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  2. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne;
  3. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne;
  4. zmiany Statutu Gminy Radziłów;
  5. ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Radziłów;
  6. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziłów;
  7. organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Radziłów;
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytuły;
  9. zmian w budżecie gminy na rok 2016r.;
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.
 8. Interpelacje Radnych Gminy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Skip to content