Statut

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Komunalny Zakład Budżetowy zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów, powołaną uchwałą Nr XX/100/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 października 2004 r .  w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.
 2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Radziłów.

§2

Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§3

 1. Zakład odpłatnie wykonuje zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
 2. Zakład może otrzymać z budżetu Gminy dotacje określone ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ II. ZAKRES DZIAŁANIA

§4

Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczeń usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

 1. utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, dróg stanowiących mienie komunalne, przystanków komunikacji zbiorowej,
 2. utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym hydroforni i wodociągu komunalnego, oczyszczalni ścieków komunalnych odprowadzanych do kanalizacji,
 3. zapewnienie dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni,
 4. wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji komunalnej,
 5. wywóz nieczystości stałych,
 6. utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnych szkół, świetlic wiejskich, obiektów kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów stanowiących własność Gminy,
 7. dowożenie dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

ROZDZIAŁ III. GOSPODARKA FINANSOWA

§5

Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§6

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§7

Zakład dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§8

Zakładem kieruje jednoosobowo jego Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

§9

Do Kierownika Zakładu należy w szczególności:

 1. zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Zakładu,
 2. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych.

§10

Szczegółową strukturę wewnętrzną Zakładu, podział zadań, zakresy uprawnień i obowiązków ustali Kierownik Zakładu w regulaminie organizacyjnym, podlegającym zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§11

Do wszystkich pracowników Zakładu bez względu na rodzaj i charakter zatrudnienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.