Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie

Działalność kulturalno – turystyczna Biblioteki obejmuje następujące formy:
a) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
b) wyjazdy do kina lub teatru,
c) imprezy okolicznościowe, np. festyny, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach/imprezach organizowanych przez Bibliotekę:
1. W imprezach i wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnie mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Radziłów.
2. Osoby wymienione w pkt. 1 powinny brać czynny udział w życiu Biblioteki.
3. Ilość osób mogących uczestniczyć w imprezach i wycieczkach ustala Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. Oni też decydują, ile osób z jednej rodziny może wziąć udział w wycieczce/imprezie, biorąc przede wszystkim pod uwagę ilość zgłoszonych chętnych.
5. Wiek uczestników imprezy/wycieczki jest zależny od ich rodzaju.
6. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczestnicy, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
7. Udział w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
8. Zapisy na imprezy/wycieczki odbywają się w Bibliotece lub pod nr telefonu: 86 273 60 24.
10. Informacje o planowanych wycieczkach zamieszczane są na stronie internetowej Biblioteki.
11. Imprezy organizowane w Bibliotece są płatne lub bezpłatne. Koszty uczestnictwa ustala Dyrektor Biblioteki.
12. Uczestnik, który nie stosuje się do obowiązujących w Bibliotece regulaminów, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.

Obowiązki organizatorów imprez i wycieczek:
1. Organizatorzy wycieczki są zobowiązani jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Impreza musi być właściwie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a jej przebieg przedstawiony uczestnikom.
3. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz stopnia przygotowania.
4. Program wycieczki organizowanej przez placówkę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor Biblioteki (załącznik nr 2).
5. Uczestnicy wycieczki muszą zostać zapoznani z regulaminem zachowania w czasie jej trwania.
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy/wycieczki oraz do jej odwołania w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

Obowiązki uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę:
1 Stosowanie się do regulaminu wycieczki i innych obowiązujących w Bibliotece.
2. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów i pracowników Biblioteki.
3. Dbałość o własne życie, zdrowie i higienę, ład i porządek oraz o wspólne dobro.
4. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji,
5. Stosowanie się do poleceń pracowników.
6. Po godzinie 21.00 uczestnicy imprezy udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015r. do odwołania.


ZAŁ. NR 1

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

…………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………….
Nr tel. rodzica/opiekuna

……………………………………. 

PESEL dziecka

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………………….w wycieczce zorganizowanej przez Bibliotekę Samorządowa do ………………………………….., która odbędzie się………………………………. Zobowiązuję się przywieźć lub przyprowadzić dziecko do Biblioteki Samorządowej w Radziłowie na godz……… i odebrać po zakończeniu wycieczki około godz. ……………..

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył/a w wycieczce. Wyrażam /nie wyrażam/ zgodę na hospitalizację dziecka w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania przez moje dziecko regulaminu wycieczki.  Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki proszę wpisać poniżej.

………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej zgodzie dla potrzeb Biblioteki Samorządowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………………….
miejscowość,
 …………………………………….
data podpis rodziców/ opiekunów