Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI
Biblioteki Samorządowej w Radziłowie
§ 1
  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
  2. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
  3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
  4. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
§ 2
  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w bibliotece.
  2. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
  3. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.
  4. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca wypożyczone materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.

§ 3

Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący go temat, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych mu w czytelni.
  2. Za uszkodzone książki i inne materiały biblioteczne czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

§ 5

Skargi i wnioski mogą czytelnicy wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w bibliotece.

§ 6

Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Od decyzji tej przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do dyrektora biblioteki lub Zarządu Gminy Radziłów.

Radziłów, 01.12.2009 r.

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Radziłowie