Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2020, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Uwagi
1. Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie Radziłów Dostawy Przetarg nieograniczony 200.000 zł brutto I  kwartał 2020 r.
  2. Sukcesywne dostawy oleju napędowego i etyliny do pojazdów oraz sprzętu Gminy Radziłów Dostawy Przetarg nieograniczony 150.000 zł brutto IV kwartał 2020 r.
3. Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” Usługi Przetarg nieograniczony 170.000 zł brutto III kwartał 2020 r.
4. Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów Usługi Przetarg nieograniczony 370.000 zł brutto IV kwartał 2020 r.
5. Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 280.000 zł brutto II  kwartał 2020 r.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1.116.000 zł brutto I kwartał 2020 r.
7. Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów Dostawy Przetarg nieograniczony 945.000 zł brutto II kwartał 2020 r.
8. Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie – etap III Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 335.000 zł brutto I kwartał 2020 r.