Formularz zgłaszania uwag

kl_logoueefs

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Nazwa organizatora konsultacji: Wójt Gminy Radziłów.

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia. Informacja o zgłaszającym:

1. Informacja o zgłaszającym:
2. Zgłaszane opinie, uwagi, postulaty, propozycje, rekomendacje: