Spisy wyborców

Stosownie do art. 36 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.), Wójt Gminy Radziłów informuje, że został sporządzony „Spis wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku”.

Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów (budynek 15a Urząd Stanu Cywilnego), do dnia 12 października 2018r. w godzinach pracy: od 7.30 do 15.45.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski